اسکرین سیور مکه و مدینه و غار حرا

عکسی از فضای نرم افزار 

 

 

  http://725332.20upload.net/files/1389/aban2/MEKKE-MescidiHaramII.exe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مدینه ی منوره 

  

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

غار حرا