وجوب ایمان به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

حضرت ابوهریره رضی الله عنه نقل کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«سوگند به ذاتی که جان محمد- صلی الله علیه وسلم- در دست اوست، هر فردی از افراد این امت اعم از یهودی و نصرانی که از بعثت من اطلاع یابد و به دینی که من آورده ام، ایمان نیاورد و بدون ایمان از دنیا برود، اهل دوزخ خواهد بود.»

این حدیث از حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه نیز روایت شده است، با این تفاوت که به جای جملۀ «إلاّ کان من أصحاب النار» جملۀ «لم یدخل الجنة» آمده است.

همان گونه که بین ایمان به خدا و رسول نمی توان قایل به فرق و جدایی شد و منکر یکی از آنها منکر دیگری به حساب خواهد آمد، همچنین بین رسولان نیز همین نسبت وجود دارد، یعنی منکر یکی از آنها، منکر دیگران خواهد بود و از نظر ترتیب زمانی فرقی بین آنها وجود ندارد، حتی خود انبیا نیز در این وصف شریکند. درستی کردار و گفتار، بر درستی ایمان، موقوف است و درستی ایمان، به پذیرش پیامبران بستگی دارد. بنابراین ایمان به رسول و به فرموده او، ایمان به سایر پیامبران، یک اصل اساسی محسوب می شود.